Årsmöte

Alla medlemmar i Orust Taidoklubb Taiki kallas härmed till årsmöte.
När: 7 maj kl 18:30
Var: Henåns sporthall

Dagordning för årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av
  – Ordförande (ett år)
  – Sekreterare (två år)
  – Kassör (två år)
  – Övriga ledamöter 1 eller två år
  – Ersättare i styrelsen (ett år)
  – Revisor
 14. Övriga frågor

Klubben bjuder på fika.
Välkomna!

Lämna ett svar